Dysleksi: Hva kan du som lærer gjøre?

Tekst: Åsne Midtbø Aas  |  Foto: Dysleksi Norge

I denne artikkelen gir lærer, fagbokforfatter og pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge, Åsne Midtbø Aas, deg en kort og konsis innføring i hva dysleksi er og hva du som lærer må se etter i klasserommet.  

Jeg tror ikke Per har dysleksi. Han trener nok for lite.

I alle klasserom sitter det elever som sliter med å lese og skrive. Noen av disse har det vi kaller dysleksi, mens andre leser og skriver dårlig fordi de kanskje har hatt manglende opplæring, eller at de har trent lite. 

Ca. 5–7 % av befolkningen har disse utfordringene, men vi ser at skoler som er flinke til å oppdage ofte har et høyere prosenttall.  

De fleste lærere og skoler har god oversikt over hvordan lese- og skriveferdighetene til elevene er, men forunderlig mange skoler har lite fokus på hvorfor elevene sliter med dette. «Jeg tror ikke Per har dysleksi. Han trener nok for lite.» Vi kan ikke lage dette til et trosspørsmål, vi må vite. 

Vi må i alle fall undersøke. Dette er et systemarbeid alle skoler i Norge må kvalitetssikre, samtidig har du som lærer et selvstendig ansvar for å følge med og si fra når elevene henger etter. 

Hva er dysleksi?

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. Det er en høgfrekvent vanske, det vil si at det er mange som har det. Ca. 5–7 % av befolkningen har disse utfordringene, men vi ser at skoler som er flinke til å oppdage ofte har et høyere prosenttall. 

Husk at alle elever er forskjellige. Har du møtt en dyslektiker, så har du møtt én dyslektiker.

De vanligste kjennetegnene på dysleksi er: 

 • Vansker med fonembevissthet. 
  Det oppdager vi når elever skal lære bokstavene. De sliter med å koble bokstavens navn med lyden og symbolet. 

 • Markant svakere avkodingsferdighet enn forventet ut fra personens læringsevne. 
  Dette er ofte elever som husker godt, og som lærer raskt når de diskuterer, hører en god innledning, eller ser en film. Det er avkodingen som er utfordringen, ikke å lære. 

 • Vansker med fonologisk lesing. 
  Når disse elevene møter nye ord, tar det ofte tid å kode om dette til meningsfullt innhold. 

 • Vansker med hurtig gjenkjenning av ord (ortografisk lesing). 
  Disse elevene har ofte færre ordbilder, de lyderer ofte når de leser. 

 • Vansker med leseflyt (å lese en ukjent tekst høyt med flyt, korrekt intonasjon og uten feil). 
  Dette hører en ofte når eleven leser høyt. 

 • Lav lesehastighet som påvirker leseforståelsen, også for dem som har kompensert for de fonologiske vanskene. 
  Dette gjør at disse elevene ofte får det en kan kalle tidsvansker. De må lese teksten flere ganger for å få med seg innholdet.

 • Vedvarende vansker med rettskriving. 
  Det er godt kjent at elever med dysleksi ofte ikke ser egne skrivefeil. 

 • Enkelt og lite variert språk i friskriving.1 
  De sliter også ofte med å skape gode tekster. Det de har i hodet, kommer ikke ned på papiret.

 

Vanlige tilleggsvansker:

 • Noen sliter med rom/retning og høgre/venstre

 • Noen sliter med tidsvansker, de har problemer med å lære klokka, dager og måneder. 

 • Noen sliter med å lære seg nye begreper, dette kan indikere underliggende utfordringer med språket.

 • Noen sliter med konsentrasjonen.

 • Noen sliter med sekvensielle vansker. 

Merk: Disse vanskene gjelder ikke alle. Husk at alle elever er forskjellige. Har du møtt en dyslektiker, så har du møtt én dyslektiker. 

Hvordan finner du elever med dysleksi?

Det aller viktigste vi som lærere gjør, er å snakke med foreldrene. Det bør sitte i ryggmargen på alle at en spør foreldre om det er dysleksi i familien. Spørsmål om arv kan ligge inne på skjema der en skriver inn eleven på skolen. Det er nesten 50 % sjanse for at barnet har dysleksi om en av foreldrene har det. Hvis du har elever i klassen din som er fra en slik familie, skal du alltid være føre var. Ingen «vente og se»- holdning her. 
Henger barnet etter: Ta kontakt med foreldrene, sett inn tiltak, vær på ballen.

Det er ikke farlig å utrede en elev for mye.

Hvis foreldre er bekymret, har du plikt til å undersøke om det ligger noe i bekymringen. I ny opplæringslov er aktivitetsplikten forsterket. Det er ikke farlig å utrede en elev for mye. 

Alle skoler er pålagt å kartlegge elever i lesing og skriving. Sett deg inn i skolens kartleggingsplan, gjennomfør kartlegging og sett deg inn i hva du kartlegger. Hvis du ikke kartlegger selv, sørg for å spørre kollegaene dine om hva kartleggingen viser. 

Sett inn tidlig innsats tidlig

Alle barneskoler i Norge er pålagt å sette i gang tidlig innsats. Dette bør alle skoler ha gode rutiner på. Hvis du som lærer mistenker at eleven har vansker med lesing, skriving og/eller regning, SKAL det settes inn tiltak. 

Alt for mange får diagnosen sin så sent som i ungdomskolen eller videregående. Dette bør være avklart på småtrinnet.  

Det er viktig å sette inn forskningsbaserte og gode tiltak med en gang. Dokumenter hva du gjør, da er det lettere å få hjelp når en skal utrede videre. Det er ganske typisk at elever med dysleksi fortsatt sliter selv om en setter inn tidlig innsats. 

Fra kartlegging til utredning

Her må en se litt på alder. De to første årene er det begynneropplæringen som er avgjørende. Husk at jobbing med språklig bevissthet er grunnmuren som må være på plass før en starter med bokstavinnlæring. Fonologisk bevissthet er avgjørende, det vil si språkets form og lyder.

Hvis en setter inn tidlig innsats, og det fortsetter å være vanskelig etter jul i 2. trinn: Ta kontakt med den som utreder. Husk at foreldrene må gi tillatelse til dette. 

Hvis barnet går i 3. klasse, eller senere: Sett i gang med utredning. Alt for mange får diagnosen sin så sent som i ungdomskolen eller videregående. Dette bør være avklart på småtrinnet. 

Skaff deg kompetanse på de verktøyene skolen har. Alle lærere må kunne bruke de verktøyene eleven trenger å bruke.  

Tiltak du kan sette inn med en gang

 • Gi eleven lesetrening på riktig nivå.

 • Hvis eleven har god lyttekompetanse, skaff lydstøtte til all fagtekst. 

 • Jobb med å lære eleven gode og hensiktsmessige strategier: Skrivestrategier, lesestrategier, muntlige strategier, digitale strategier og andre læringsstrategier. 

 • Lær eleven å bruke tastatur. Da er det lettere å lese hva de skriver. Det kan også være lurt å teste diktering hvis eleven vegrer seg for å skrive. 

 • Hjelp eleven med struktur. 

 • Gi gode og tydelige strukturer.

 • Velg vurderingsform som gjør at eleven får vist det den kan. 

 • Ikke mengdedifferensier, men gi alternativt format. Disse eleven skal ikke lære mindre, de skal lære det andre elever skal.

 • Leksene skal tilpasses, ikke i mengde, men i form. 

 • Ikke press disse elevene til å lese høyt i klassen.

Ingen skjerm – ingen inkludering

Den digitale verktøykassa er avgjørende for å kunne lage en god inkluderende undervisning for elever med dysleksi. Dette gjelder også elever med ADHD, DLD (språkvansker), spesifikke matematikkvansker eller andre utfordringer. 

Skaff deg kompetanse på de verktøyene skolen har. Alle lærere må kunne bruke de verktøyene eleven trenger å bruke. 

Disse ferdighetene trenger en elev med dysleksi å kunne: 

 • Få opplest tekst.

 • Rette teksten med et godt retteprogram. 

 • Bruke diktering.

 • Kunne oversette tekst.

 • Finne ut hvordan enkeltord skal skrives. 

Det er viktig å vite at mange med dysleksi også har språklige vansker. Sjekk ut om eleven har god lyttekompetanse før du setter i gang med disse tiltakene. 

Snakk med de det gjelder

Det burde være unødvendig å si, men i praksis ser jeg at mange skoler glemmer å snakke med de det gjelder. Foreldre til elever med dysleksi trenger informasjon om hva dere gjør på skolen av tiltak. De trenger hyppigere kontakt, fordi de ofte ser hjemme hva som ikke fungerer. Derfor er det viktig å ha tett kontakt. 

Det samme gjelder disse elevene. Hvis ikke tilpasningene du gjør ikke fungerer, vil ofte disse elevene miste motivasjonen. Det er ikke bra. Ha tett kontakt med eleven, og vær i forkant med tilretteleggingen. Dra eleven inn i planleggingen av vurderingsarbeidet. 

Vil du vite mer?

Det finnes mye kompetanse både på nett, og i fagbøker. Dette kan jeg anbefale:

Om Åsne Midtbø Aas:

Åsne Midtbø Aas arbeider som pedagog i Dysleksi Norge. Hun er en høyt skattet foreleser på barne- ungdomsskoler, videregående og ikke minst blant foreldre over hele landet. Aas har jobbet som lærer og rektor og med å veilede og sertifisere Dysleksivennlige skoler.

 


1 Dysleksi Norge: Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med dysleksi. Oslo 2017.

 

Gjør lese - og skriveopplæringen morsom

Les om den viktige begynneropplæringen. Feltnotater fra Harstad skole med seks konkrete råd til deg som arbeider med lesing og skriving.

Hvordan hever vi elevenes leseforståelse?

Hanne Solem er lærer og leseveileder. Her deler hun noen av sine erfaringer og gir gode råd.

Hvordan hever vi elevenes skriveforståelse?

Skriving er et viktig redskap for læring. Driver du god skriveopplæring? I denne teksten deler Hanne Solem sine erfaringer, gjennom råd og eksempler.

Å hjelpe elevene med digital lesing

Bruken av digitale verktøy er blitt en naturlig del av skolehverdagen. Samtidig vet vi at det er vanskeligere for elevene å lese digitalt enn på papir.