SAMFUNNSFAG

Arena 8–10

Ruster elevene til å ta kunnskapsbaserte og reflekterte valg for seg selv og samfunnet.

Kjøp Arena

Arena 8–10 gir elevene
• muligheten til å forstå seg selv, samfunnet og verden gjennom undring og utforsking
• muligheten til å bli selvstendig og kritisk tenkende elever gjennom aktiv refleksjon og oppgaver
• et relevant fag gjennom elevnære fremstillinger

Arena 8–10 er delt inn i tre hoveddeler, som bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftige samfunn og identitetsutvikling og fellesskap.

Deltakende samfunnsborgere
Med Arena 8–10 får elevene et bevisst forhold til seg selv som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i samfunnet. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet.
Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.