SAMFUNNSFAG

Arena 1–7

Bidrar til at elevene blir engasjerte og kritiske deltagere i samfunnet.

Kjøp Arena

Arena 1–7 gir elevene

  • grundig arbeid med begreper fra starten

  • nærhet til faget ved å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer

  • samfunnsvitenskapelige metoder for å utforske og lære

  • varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter

  • erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse


Nysgjerrig og utforskende
Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet, og aktive deltakere i sin egen læring. Arena bidrar til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.

Metode
Vi bruker samfunnsfaglig metode for å pirre nysgjerrigheten til elevene. Gjennom metodene skal elevene lære hvordan de lærer og hvordan de best mulig tilegner seg kunnskap.

Kildekritikk
Det er også et stort fokus på kildekritikk i Arena, elevene skal lære hvorfor de skal være kritiske og hvordan de finner ut om en kilde er sikker eller ikke.

Arena tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen. Læremiddelet har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.