Arbeid tverrfaglig med demokrati og medborgerskap

Tekst: Lena Berg Andersen | Foto: Oda Hveem | Illustrasjon: Karine Haaland

Lena Berg Andersen er lærer ved Elverum læringssenter og en av forfatterne bak God i norsk. I denne artikkelen gir hun sine tips til hvordan arbeide tverrfaglig med temaet demokrati og medborgerskap. Hun kommer med konkrete tips til temaer og innhold.

Demokrati og medborgerskap er ett av de tverrfaglige temaene både for de som jobber etter Kunnskapsløftet (LK20) og Læreplan i norsk for voksne innvandrere. I voksenopplæringen kan dette temaet være en gylden mulighet til å jobbe på tvers av grunnskoleklasser, norskopplæringsklasser og nivåer. Det er flere spennende innfallsvinkler til dette temaet, og det finnes utrolig mange ressurser man kan bruke. Dessuten innbyr tverrfaglig arbeid til å løse opp litt i timeplanene og tenke kreativt i samarbeid med kollegaer og elever. Ikke minst er det perfekt timing i forbindelse med valget høsten 2023. 

Lag en god plan

God planlegging er en viktig forutsetning for å lykkes med et slikt tverrfaglig arbeid. Når vi jobber på tvers av klasser, fag og nivåer, kan det bli kaotisk uten å ha lagt en skikkelig god plan på forhånd. 

 • Det kan også fra starten av være lurt å bestemme seg for om du vil bryte opp timeplanen for hele skolen i en periode, eller om du vil holde det på et litt lavere nivå og samarbeide på tvers av noen få grupper. Dette avhenger kanskje av hvor stor skolen er. Hvor lenge skal vi holde på med temaet? Skal det være en uke hvor hele timeplanen brytes opp, eller skal vi bruke noen timer hver uke i en periode? 

 • Hva slags sluttprodukt skal dette arbeidet munne ut i? Hva skal vi vurdere, både underveis og til slutt? Skal vi ha en felles dag for alle helt til slutt, hvor klassene viser fram det de har jobbet med på en eller annen måte? 

 • Før du tenker på innholdet, kan det være lurt å se på læreplanen i det faget du underviser i, og hvilke kompetansemål som går inn under temaet demokrati og medborgerskap. På udir.no kan alle gå inn på sitt fag i LK20 og merke av «demokrati og medborgerskap» for å finne hvilke kompetansemål som passer under det temaet. I Læreplanen i norsk for voksne innvandrere står det ganske rundt formulert under «tverrfaglige temaer», og det kan være fint å diskutere i fellesskap hvilke kompetansemål som passer inn under dette temaet på de ulike språknivåene, A1 – B2. Deretter er det viktig at de lærerne som tenker å samarbeide på tvers av klasser, nivåer eller fag, setter seg sammen for å se hvilke kompetansemål som sammenfaller med hverandre.

Det å være en aktiv medborger kan være vanskelig. I et slikt prosjekt bør alle få lov til å bruke morsmålet sitt som verktøy.

Hvilke temaer passer inn i demokrati og medborgerskap?

 

Demokrati:

 • valg og stemmerett

 • menneskerettigheter / barns rettigheter

 • maktfordelingen (Stortinget, regjeringen, domstolene)

 • Hva betyr demokrati for deg?

 • organisasjonsfrihet

 • ytringsfrihet

 • likestilling

 • frie og uavhengige medier uten sensur

 

Medborgerskap:

 • fungere godt i samfunnet og eget hverdagsliv

 • bli kjent i egen by / på eget bosted

 • bruke elevrådet ved skolen

 • delta i politiske partier og være medlem i organisasjoner

 • stemme ved valg

 • tenke kritisk

 • kunnskap om god og dårlig argumentasjon (retorikk)

 

Digitalt medborgerskap:

 • kildekritikk og falske nyheter – evnen til å vurdere troverdigheten ved en kilde

 • nettvett: nettmobbing, hets og trakassering (nett-troll)

Denne listen over temaer er egentlig uuttømmelig, for det er veldig mange temaer som kan gjøre elevene våre til mer aktive medborgere. Få elevene med på idemyldring før dere starter opp arbeidet. Da får de også mer eierskap til det de skal jobbe med. 

Flere forslag til innhold

 • Vil skolen ha en kick-off hvor dere setter i gang prosjektet med et smell?  Skal det være en dag eller en halv dag for hele skolen, eller skal dere dele inn i grupper? Hva med å leie inn noen eksterne som kan komme den dagen? Det å hente inn eksterne ressurspersoner, organisasjoner, politikere eller lignende kan være fint også underveis i perioden.

 • Elevene kan lage filmer. Min erfaring er at mange av de yngre elevene liker dette veldig godt. De kan intervjue hverandre, lærere ved skolen eller folk på gata og spørre «Hva er demokrati for deg?» Filmene kan for eksempel vises felles i slutten av perioden, eller de legges ut på en læringsplattform slik at hele skolen kan se dem. 

 • Gå ut av klasserommet og besøk nærmiljøet. I de større byene er det nok flere muligheter til dette enn på mindre steder, men tinghus, rådhus, kommunestyremøter, frivillige organisasjoner og lignende kan være gode alternativer. Det å bli kjent i egen by er også fint for alle som har kort botid i landet. 

 • Bruk lokalvalget i september 2023. Hva med å invitere lokale politikere fra ulike partier til en politisk debatt på skolen? Her kan klassene på forhånd forberede spørsmål de vil ha svar på fra partiene. I etterkant av debatten kan skolene avholde et fiktivt valg, og her kan dere dra inn matematikk til å sette opp statistikk med søylediagram, sektordiagram og lignende over resultatet av valget. 

 • I læremiddelet God i norsk 2 er det flere kapitler som omhandler dette temaet. Jeg vil spesielt trekke fram kapittel 11, 12 og 13, men også kapitlene om arbeidsliv og utdanning samt kapittel 10 om miljø og bærekraft, har innhold som passer inn under demokrati og medborgerskap. Det samme gjelder flere av kapitlene i God i norsk 3. Det er i tillegg mange ekstra oppgaver til disse bøkene i de digitale ressursene på aunivers.no. 

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Flerspråklighet er en ressurs vi bør benytte oss av

Hvordan kan vi organisere elevene? Hva med å la elevene fungere som «lærere» for hverandre? Ved å løse opp timeplanen, kan vi sette sammen språkgrupper på tvers av klasser, hvor sterkere elever forklarer/underviser de som er svakere. De elevene som skal undervise, må på forhånd ha fått opplæring i det de skal undervise om. 

Hvordan kan vi få de svakeste elevene mer «på banen»? Det er fort gjort å glemme at også de med lite skolegang sitter på mye kunnskap som de ikke får formidlet på grunn av språkbarrierer. Det å være en aktiv medborger kan være vanskelig for disse sårbare gruppene, og i et slikt prosjekt bør alle få lov å bruke morsmålet sitt som verktøy. La de oversette, tolke for hverandre, støtte seg på sterkere elever med samme førstespråk og bruke førstespråket sitt så mye som mulig for å tilegne seg kunnskap og etter hvert få et begrepsapparat på norsk. Kanskje kan de svakeste elevene få lov til å lage filmer eller materiell på førstespråket sitt, og så kan de sterkere gruppene få i oppgave å oversette til norsk sammen med dem?